گواهینامه ها

کیفیت فلسفه کار را نشان می دهد Shacha Technoforge. کتابچه راهنمای کیفیت و مراحل دپارتمان شرکت به طور رسمی تأیید شده است ISO 9001:2015 استانداردهای.