Chứng nhận

Chất lượng đánh dấu triết lý làm việc của Shacha Technoforge. Các thủ tục hướng dẫn chất lượng và bộ phận của công ty đã được chính thức chấp thuận ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn.